Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja veljajo le za Bitcoin kupone kupljene preko SMSov Telekoma in kupljene kupone na Petrolu.

1. Uvodno

Splošni pogoji poslovanja družbe Bitins2, svetovanje ter zagotavljanje informacijskih rešitev, d.o.o. (v nadaljevanju tudi kot: »BITINS«) določajo pogoje poslovanja in medsebojne obveznosti ter pravice vezane na vse kupon pogodbe (v nadaljevanju tudi kot: »kupon pogodba«).

Kupec z nakupom kupona na bencinskih črpalkah družbe PETROL, d.d., ali preko plačilnega sistema Moneta potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja družbe BITINS (v nadaljevanju tudi: »Pogoji poslovanja«) in se z njimi v celoti strinja, ter da Pogoji poslovanja predstavljajo nerazdelni del sklenjene kupon pogodbe.

V tem dokumentu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Podatki o družbi:
Bitins2, svetovanje ter zagotavljanje informacijskih rešitev, d.o.o.
Brdnikova ulica 44
1000 Ljubljana
Slovenija
Matična številka: 9070621000
Datum vpisa: 28.02.2022
Kontaktni podatki podjetja:
– [email protected]
– +386 69 712 360

2. Splošni pojmi

KUPON je potrdilo sklenitvi kupon pogodbe, ki vsebuje kodo kupona (v nadaljevanju: »Koda«). Kupon je prenosljiv (unovči ga lahko tudi tretja oseba, ki ni ista osebi kupca). Kupon ni vrednostni papir v smislu določil Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS, št. 97/07.

KODA je šestnajst (16) mestna šifra sestavljena iz črk in številk, namenjena unovčitvi kupona. Koda služi kot jasen dokaz uspešno zaključenega prenosa sredstev s strani BITINS na navedeni naslov kripto denarnice.

SERIJSKA ŠTEVILKA KUPONA je devet (9) mestno število navedeno pod Kodo, ki je sestavljeno iz štirih (4) začetnih ničel in petih (5) drugih številk.

KUPEC je dejanski kupec ali oseba, ki ni kupila kupona, vendar pa ga je dejansko unovčila.

PRVOTNI KUPEC je kupec, ki je kupon kupil na registriranem prodajnem mestu, in kateremu je ob nakupu bil izdan račun za nakup kupona.

HASH KLJUČ (znan tudi pod poimenovanjem: »TXID«) je identifikacijska koda uspešno zaključene transakcije. Na zahtevo kupca in ob navedbi serijske številke unovčenega kupona ga lahko BITINS posreduje kupcu. TXID služi kot dokaz uspešno zaključene transakcije. S tem, ko se v zvezi z unovčitvijo kupona ustvari TXID, se šteje, da je BITINS izpolnil vse obveznosti po kupon pogodbi.

BLOCKCHAIN je digitalno omrežje, v katerem so, med drugim, izvedene in zapisane transakcije s kriptovalutami (tudi transakcije z valuto Bitcoin). Vidljivost transakcije v Blockchain omrežju se šteje kot potrditev in dokaz, da je bila transakcija z unovčitvijo kupona uspešno opravljena, in da je BITINS izpolnil svoje obveznosti po sklenjeni kupon pogodbi.

NASLOV DENARNICE je kodirana povezava do kripto denarnice, ki jo je kupec izbral sam, po lastni presoji o varnosti in verodostojnosti ponudnika storitev kripto denarnic. BITINS v nobenem primeru in pod ni-kakršnim pogojem ne odgovarja za kakršnekoli tehnične ali druge težave (primeroma, vendar ne izključno, nedelovanje denarnice zaradi pravnih ovir oziroma zaradi ukrepov državnih organov ali drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so pooblaščene, da kakorkoli omejijo delovanje kripto denarnic).

3. Storitev

BITINS je ponudnik rešitve za prodajo kuponov, ki jih potrošniki na spletni strani www.bitins.net lahko unovčijo za protivrednost sredstev v kriptovalutah. S tem BITINS omogoča kupcem široko dostopen, enostaven in varen dostop do kriptovalut. BITINS je nosilec in upravljavec domene (spletne strani) www.bitins.net.

BITINS omogoča menjavo kupona za kriptovalute, ki so navedene na spletni strani www.bitins.net. BITINS si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti kadarkoli doda v ponudbo nove kriptovalute ali odstrani iz ponudbe že obstoječe kriptovalute. Kupec s sprejemom teh splošnih pogojev potrjuje, da se zaveda, da ni nujno, da bo izbira valut, v katere je možno kupon unovčiti v trenutku nakupa, enaka izbiri valut, v katere bo kupon dejansko mogoče unovčiti v trenutku, ko ga bo kupec želel unovčiti. Razen če ni izrecno drugače dogovorjeno, BITINS kupcu ne zagotavlja, da bo kupon v trenutku unovčitve dejansko mogoče unovčiti v točno določeno valuto. BITINS se zavezuje, da bo o spremembi ponudbe na spletni strani obvestil svoje kupce vsaj en delovni dan pred realizacijo spremembe.

BITINS pri poslovanju zaradi obremenjenosti Bitcoin omrežja in v izogib dodatnim stroškom na strani strank ob pošiljanju združuje transakcije in jih pošilja v omrežje vsako uro. Vsled povedanega BITINS izvaja t.i. »transakcije z več prejemniki« (transactions with multiple outputs). Zaradi tega mora kupec pri unovčenju kuponov nakazati sredstva le na ponudnike kripto denarnic, ki podpirajo t.i. »transakcije z več prejemniki« (transactions with multiple outputs). Omenjeno obvestilo se v odebeljenem tisku pisave nahaja tudi na spletni strani www.bitins.net, in sicer pod zavihkom, kjer je mogoče unovčiti kupon. BITINS ni odgovoren za kakršnekoli izgube kripto sredstev ali neuspelo unovčenje kupona, ki je posledica nakazila na denarnico, ki ne podpira transakcij z več prejemniki (transactions with multiple outputs).

4. Provizija za menjavo sredstev

Ob unovčitvi kupona BITINS za opravljeno storitev obračuna provizijo. Provizija se določi v odstotku vrednosti kupona in je javno objavljena na spletni strani www.bitins.net. Kupec s sprejemom teh pogojev poslovanja soglaša, da lahko BITINS kadarkoli in po lastni presoji spremeni odstotek provizije, ki se obračuna ob unovčitvi kupona, brez, da bi za to imel kakršenkoli razlog. BITINS se zavezuje, da bo o načrtovani spremembi provizije na spletni strani obvestil svoje kupce vsaj 5 delovnih dni pred realizacijo spremembe. Provizija za unovčitev Bitcoin kuponov znaša 9%.

5. Prodaja in nakup kupona

Kupon je mogoče kupiti: – na vseh bencinskih servisih družbe PETROL, d.d., Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: »PETROL«), in
– preko plačilnega sistema Moneta (v nadaljevanju: »MONETA«).

Šteje se, da je kupon pogodba sklenjena v trenutku, ko posameznik opravi nakup kupona, torej v trenutku z nakupom kupona na PETROLU in/ali preko MONETE.

5.1 Nakup na PETROL-u

Kupec lahko na PETROL-u kupi neomejeno število kuponov, in sicer v vrednosti po 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR in/ali 200 EUR, vendar največ v skupni vrednosti 1000 EUR, ne glede na to ali je nakup opravljen z eno ali z več transakcijami, ki so med seboj očitno povezane;. Kupec lahko kupljene kupone unovči na spletni strani www.bitins.net.

Perol d.d. Ljubljana zgolj posreduje pri prodaji Bitcoin kuponov v imenu in na račun prodajalca.

5.2 Nakup preko MONETE

Kupec lahko preko MONETE kupi kupon v vrednosti najmanj 20 EUR in največ 500 EUR oziroma največ do zneska mesečnega limita, če je kupčev znesek mesečnega limita nižji od 500 EUR. Kupec sam določi vrednost nakupa preko poslanega sms sporočila, in sicer na naslednji način:

– s tem, da pošlje sms s poslano ključno besedo »Bitins«in zneskom brez decimalk, ki ga želi unovčiti (npr. »Bitins 50« za kupon v vrednosti 50 EUR, »Bitins 200« za kupon v vrednosti 200 EUR), in
– potrdi nakup z *188#.

Po potrditvi nakupa preko MONETE bo kupec prejel kupon, ki ga unovči na spletni strani www.bitins.net.

Znesek nakupa preko MONETE bo kupcu zaračunal omrežni operater pri mesečnem obračunu storitev.

5.3 Splošno

Izvajanje kupon pogodbe se začne takoj po njeni sklenitvi.

Šteje se, da tisti, ki kupona ni kupil na PETROL-u ali preko MONETE, je pa kupon dejansko unovčil, z unovčenjem kupona preko spletne strani www.bitins.net v celoti sprejema te Pogoje poslovanja.

Z nakupom kupona kupec ne kupi kriptovalute, ampak kupon v vrednosti vplačanega zneska, ki ga lahko preko spletne strani www.bitins.net unovči za želeno kriptovaluto.

Kupec lahko kupon unovči v 12 mesecih od dneva nakupa kupona. Šteje se, da zadnji dan za unovčitev kupona poteče z dnem, ki se po številki ujema z dnem, ko je rok začel teči, pri čemer sobote, nedelje in dela prosti dnevi ne vplivajo na potek roka (npr.: če je kupec bon kupil na dan 1. 1. 2018, lahko bon unovči najkasneje do konca 1. 1. 2019). BITINS ne prevzema odgovornosti za zamudo roka zaradi nedelovanja sistema za unovčenje kupona (kupec prevzema vso odgovornost za ne-unovčitev kupona pred potekom roka).

Po preteku roka trajanja je BITINS upravičen do zadržanja denarnih sredstev v protivrednosti kupona.

BITINS se zavezuje, da je prejeti kupon varen in je bil do predaje kupcu varovan pred nepooblaščenim dostopom tretjih oseb. Od trenutka, ko kupon preide v posest prvega kupca, BITINS odgovarja zgolj za to, da je bil kupon v trenutku, ko je prešel v posest prvega kupca, unovčljiv.

Od trenutka, ko kupon preide v posest prvega kupca, BITINS ne odgovarja več za kakršnakoli dejanja katerihkoli tretjih oseb (razen v primeru naklepnega škodnega ravnanja zakonitih zastopnikov in pooblaščencev družbe BITINS), zaradi katerih se kupljenega kupona ne bi dalo unovčiti.

Prodaja in preprodaja kupona na nedovoljenih in neuradnih mestih je prepovedana.

V primeru nakupa kupona na t.i. nevidnem spletu (angl. deep web, dark web) si BITINS pridržuje pravico, da po lastni presoji in brez kakršnegakoli razloga začasno ali stalno prekine pogodbo in poslovanje z kupcem.

6. Unovčitev kupona

Kupec unovči kupon preko spletne strani www.bitins.net tako, da vnese kodo kupona, naslov kripto denarnice in (opcijsko) naslov elektronske pošte. Na elektronsko pošto prejme obvestilo o uspešni unovčitvi kupona in informacijo o znesku (številu) številu, ki ga bo podjetje BITINS nakazalo v s strani kupca vneseno kripto denarnico.

Podjetje BITINS izvede transakcijo na naslov denarnice, ki ga je vnesel kupec. Kupec je odgovoren za pravilnost vnosa naslova denarnice in prevzema vso odgovornost za izgube, ki nastanejo zaradi napačnega vnosa denarnice.

Vsak kupon lahko kupec na spletni strani www.bitins.net unovči le enkrat.

Storitev menjave sredstev z vrednostnega kupona se izvede po menjalnem tečaju, ki je javno objavljen na spletni strani podjetja v trenutku unovčitve kupona. Menjalni tečaj se neprestano spreminja glede na vrednost kriptovalute, v katero se menjajo sredstva na kuponu, na trgu. Na vrednost menjalnega tečaja podjetje BITINS nima vpliva in za spremembo le-tega kupcu pod nobenim pogojem ne odgovarja. Nobeno dejanje BITINS ni mogoče interpretirati kot obljube ali zaveze o tem, da bo BITINS kupcu zagotovil menjavo po točno določenem tečaju ali v določenem razponu.

7. Unovčitev kupona

Zaradi vezanosti storitve procesiranja menjave na tehnološko omrežje kriptovalut se BITINS ne zavezuje k vnaprej določenemu roku nakazila sredstev, razen če sta se stranki o tem dogovorili s posebno klavzulo.

Pogodbena kazen zaradi zamude roka nakazila se prizna samo, če je rok pisno vnaprej dogovorjen. V tem primeru se za začetek dobavnega roka šteje čas unovčitve kupona, ki je zabeležen v sistemu podjetja BITINS (torej trenutek, ko tisti, ki unovčuje kupon, postori vse potrebno za unovčenje kupona in poda ukaz oziroma nalog za njegovo unovčitev, kar predstavlja trenutek, ko sistem BITINS-a prejme vse potrebne informacije in nalog za unovčitev kupona), in za zaključek dobavnega roka šteje datum in ura navedena ob podatkih o transakciji v sistemu podjetja BITINS (torej trenutek, ko je izvedena transakcija menjave sredstev, ki ustrezajo vrednosti kupona, v izbrano kriptovaluto) in ne vidnost transakcije na Blockchain omrežju ali v denarnici tistega, ki unovčuje.

8. Obveznosti, odgovornosti in pravice podjetja

BITINS je dolžan opraviti transakcijo kriptovalute izbrane iz ponudbe na naslov, ki ga vnese kupec, v vrednosti, ki se preračuna iz sredstev kupona po trenutnem menjalnem tečaju. Če zaradi kakršnihkoli razlogov BITINS ne more izplačati protivrednosti v kriptovaluti se BITINS zavezuje, da bo vrnil kupcu kupnino v vrednosti sredstev na kuponu. V takšnem primeru bo BITINS kupca obvestil o nemožnosti menjave in ga pozval, da mu posreduje vse potrebne podatke za vračilo sredstev v višini vrednosti kupona. BITINS v takšni situaciji kupcu ne dolguje niti obresti niti kakršnekoli druge odmene, razen sredstva v višini vrednosti kupona.

Kupnino bo BITINS kupcu vrnil v najkrajšem možnem razumnem roku po obvestilu o nemožnosti menjave sredstev in po tem, ko bo kupec BITINS posredoval vse potrebne podatke za vračilo sredstev.

Dokončanje nakazila in posredovanje vseh potrebnih informacij v zvezi s pogodbo je avtomatiziran postopek in poteka preko platforme spletne strani www.bitins.net in Bitcoin omrežja. BITINS nima vpliva in ni odgovoren za čas potrditve in procesiranja transakcij.

BITINS ni odgovoren za finančno izgubo ali kakršnokoli (bodisi neposredno, bodisi posredno, bodisi zmanjšanje premoženja, bodisi izgubo dobička, bodisi refleksno) škodo kupca zaradi: – sprememb in dogajanja v zvezi s kuponom po tem, ko ta preide v posest prvega kupca (zlasti, vendar ne zgolj, zaradi izgube, poškodbe, zavrženja, kraje, zlorabe ali preteka roka unovčljivosti),
– nakazila izvedenega na naslov kripto denarnice, ki ni last kupca,
– nakazila izvedenega na naslov kripto denarnice, ki ga je kupec ob unovčevanju kupona napačno vnesel,
– nakazila sredstev v denarnice na borze, ki ne podpirajo transakcije z več prejemniki (transactions with multiple outputs);
– trgovanja in nadaljnjega upravljanja kupca s prejetimi kriptovalutami,
– spreminjanja vrednosti kriptovalute na trgu pred ali po unovčitvi kupona,
– nepredvidljivih dogodkov in pojavov, predvsem zaradi napajanja in računalniških napak,
– kakršnihkoli zakonodajnih sprememb, ki bi na kakršenkoli način vplivale na možnost unovčenja kupona ali njegovo vrednost (zlasti, vendar ne izključno, prepoved trgovanja s kripto valutami, sprememba davčnih predpisov itd.).

BITINS, PETROL in MONETA niso odgovorni za škodo ali izgubo, ki bi kupcu ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem in bi na kakršenkoli način vplivala na unovčljivost kupona (pred, med ali po unovčenju).

Za premoženje ali premoženjsko škodo BITINS odgovarja le v primeru naklepno povzročene škode, ki je povzročena s strani zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev BITINS. BITINS v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki je povzročena z malomarnostim ravnanjem ali opustitvijo s strani zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev BITINS.

BITINS si pridržuje pravico, da blokira kupce, IP naslove, naslove kripto denarnic ali serijske številke kuponov, za katere obstaja utemeljen sum zlorabe, nakupa na nedovoljenih ali neregistriranih prodajnih mestih ali preprodaje.

9. Obveznosti, odgovornosti in pravice kupca

Kupec je odgovoren za točnost in resničnost podatkov vnesenih preko spletne strani www.bitins.net.

Kupec je odgovoren za ravnanje z neunovčenim kuponom in za hranitev unovčenega kupona kot dokazila v primeru težav pri unovčevanju kupona in procesiranju. BITINS upošteva reklamacije le ob predložitvi kupona in računa, ki ga je ob nakupu prejel prvotni kupec.

Kupec ima pravico zahtevati od BITINS podatek o TXID za unovčene kupone in naslov kripto denarnice, v katero je bila transakcija izvedena. Brez predložitve serijske številke navedene na kuponu kupec nima pravice od BITINS zahtevati dokazila o uspešno zaključeni transakciji. BITINS v tem primeru ni odgovoren za finančno izgubo ali kakršnokoli (bodisi neposredno, bodisi posredno, bodisi zmanjšanje premoženja, bodisi izgubo dobička, bodisi refleksno) škodo kupca.

O težavah pri unovčitvi kupona je kupec dolžen takoj obvestiti BITINS preko kontaktnih informacij navedenih na spletni strani www.bitins.net ali preko kontaktnih podatkov družbe BITINS, ki so navedeni v teh Pogojih poslovanja.

Kupec je odgovoren za izbiro ustreznega, varnega in verodostojnega ponudnika kripto denarnice po lastni presoji in pri tem upoštevati opozorilo o izbiri denarnice pri ponudniku, ki podpira transakcije z več prejemniki (transactions with multiple outputs).

Kupec je sam odgovoren za varno hrambo, trgovanje in nakupovanje s prejetimi kripto sredstvi. Vse težave s ponudnikom denarnice ali trgovci bo kupec reševal neposredno z njimi.

10. Zasebnost

S sprejemom Pogojev poslovanja se kupec strinja, da BITINS zbira, hrani, obdeluje in uporablja osebne podatke, ki jih je kupec podal z uporabo spletne strani, v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, in sicer z namenom izvajanja sklenjenega pogodbenega razmerja.

Osebni podatki so shranjeni v poslovnih dokumentih, komunikacijskih sredstvih in na strežnikih BITINS.

Zakoniti zastopniki in pooblaščenci BITINS so dolžni kot poklicno skrivnost varovati vse prejete osebne podatke. BITINS bo osebne podatke kupca posredoval pristojnim organom le v primeru obstoja ustrezne zakonske podlage ali na podlagi odredbe pristojnega sodišča oziroma drugega organa. V primeru posredovanja podatkov bo o tem obvestil kupca, razen v primeru, kadar skladno z zakonom obvestilo ni dovoljeno (na primer, vendar ne zgolj, v primeru prikritih preiskovalnih ukrepov).

Kupec soglaša, da lahko BITINS osebne podatke kupcev zaradi potrebe statističnih analiz posreduje svojim poslovnim partnerjem. BITINS osebnih podatkov kupcev pod nobenim pogojem ne bo prodajal, dajal v najem ali delil s tretjimi osebami v marketinške ali oglaševalske namene.

Kupec soglaša, da BITINS zbrane osebne podatke kupca uporabi za obveščanje kupca o storitvah in poslovanju BITINS, pri čemer se BITINS zavezuje, da bo kupcu skladno z veljavno zakonodajo omogočil, da brezplačno in enostavno poda zahtevo za odjavo od prejemanja novic o storitvah in poslovanju BITINS.

11. Uporaba spletne strani www.bitins.net

Niti BITINS niti katerakoli z njim povezana družba ne jamči, da so storitve na spletni strani www.bitins.net v skladu z zahtevami in pričakovanju kupca, ter da bodo delovale nemotene, hitro, varno in brez napak. BITINS si bo prizadeval za nemoteno, hitro, varno in brezhibno delovanje spletne strani www.bitins.net (obligacija prizadevanja), vendar za tovrstno delovanje ne jamči. Kakršnikoli zahtevki kupcev zoper BITINS in/ali zoper njegove zakonite zastopnike ali pooblaščence (na primer, vendar ne izključno, zaradi okvare sistema, nepravilnosti, zamud, manipulacij ali posredovanja nepravilnih podatkov) so izključeni, razen če so utemeljeni na podlagi namernega ravnanja.

BITINS se zavezuje, da si bo prizadeval za nemoteno delovanje spletne strani www.bitins.net, vendar se šteje, da je stranki znano, da neprekinjena razpoložljivost spletne strani www.bitins.net ni tehnično izvedljiva. BITINS zato ne prevzema odgovornosti za tehnične napake pri delovanju spletne strani www.bitins.net in v zvezi s tem kupcu ni odgovoren za finančno izgubo ali kakršnokoli (bodisi neposredno, bodisi posredno, bodisi zmanjšanje premoženja, bodisi izgubo dobička, bodisi refleksno) škodo.

BITINS ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino spletne strani www.bitins.net, še posebej ne za pravočasnost, popolnost in točnost posredovanih informacij. Spletna različica dokumentov morda ne ustreza originalnim dokumentom.

BITINS ne prevzema nikakršne odgovornosti za povezave na spletni strani, ki vodijo do drugih spletnih strani.

BITINS si pridržuje pravico do uporabe tako imenovanih piškotkov. Piškotki so alfanumerični znaki, ki so začasno shranjeni v pomnilniku ali trajno shranjeni na trdem disku računalnika kupca oziroma obiskovalca spletne strani (trajni piškotek).

12. Končne določbe

Za kupon pogodbo, Pogoje poslovanja ter komunikacijo v času trajanja pogodbenega razmerja se uporablja slovenski jezik.

Za presojo kupon pogodbe in Pogojev poslovanja se uporablja slovensko pravo. Stranki kupon pogodbe se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

Z uveljavitvijo teh Pogojev poslovanja se glede vsebin, ki so urejene v pogodbah in prejšnjih pogojih poslovanja, ki so bili sklenjeni pred uveljavitvijo teh Pogojev poslovanja, uporabljajo določila teh Pogojev poslovanja.

Če je katerakoli določba Pogojev poslovanja neveljavna ali neučinkovita, ta ne vpliva na veljavnost preostalih pogojev. Neveljavna ali neučinkovita določba se nadomesti s takim zapisom, ki se najbolje približa prvotnemu poslovnemu namenu neveljavne določbe Pogojev poslovanja.

Ti splošni pogoji veljajo od 28.2.2022.